1. Ochrana osobních údajů
  1. Objednavatel souhlasí s tím, aby zasílatel, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů”), zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Objednavatele uvedené ve smlouvě, případně získané z jiných zdrojů souvisejících se vzájemnou spoluprací, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi Poskytovatele pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze zasílatelské smlouvy a evidenční účely.
  2. Objednavatel souhlasí s poskytnutím těchto osobních údajů třetím stranám – Přepravcům a to výhradně za účelem plnění zasílatelské smlouvy. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Objednatele bez předchozího souhlasu Objednatele předávány jiným třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  3. Poskytnutí osobních údajů osob, které s Poskytovatelem hodlají uzavřít smlouvu je dobrovolné, nicméně ze strany Poskytovatele je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu a plnění závazků Poskytovatele z tohoto smluvního vztahu.
  4. Objednávající se zavazuje zajistit souhlas Příjemce Zásilky se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby Poskytovatel mohl řádně plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pro tento případ se Objednávající ve smyslu § 2890 a násl. občanského zákoníku dále zavazuje uhradit Poskytovateli jakoukoliv škodu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Příjemců vznikne.
  5. Objednavatel souhlasí s tím, že osobní údaje Objednavatele mohou být použity v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Objednavatel souhlasí s přijímáním obchodních sdělení od Poskytovatele. Obsahem sdělení jsou informace o novinkách, slevách a nabídkách Poskytovatele, nezvolí-li Objednavatel jinou možnost.
  6. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  7. Objednavatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel pro účely zlepšení kvality poskytovaných služeb, případně pro účely budoucího doložení obsahu telefonických objednávek přepravy, nahrával hovory uskutečněné na zákaznickou linku Poskytovatele.
  8. V případě, že by se Objednávající nebo Příjemce domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost Objednávajícího nebo Příjemce vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
  9. Požádá-li Objednávající nebo Příjemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, a pokud Objednávající zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných Poskytovatelem, je oprávněn žádat, aby Poskytovatel provedl opravu
  10. Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací, které registrovaní uživatelé uvádějí na Webových stránkách. Rovněž Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací poskytovaných webovými portály, na něž se nachází odkazy na webovém portálu Poskytovatele.
 2. Ukládání cookies, monitorování návštěvnosti a uživatelské účty
  1. Objednávající souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Uložením cookies nedochází k osobní identifikaci. Objednávajíc může ukládání cookies vyloučit ve svém internetovém prohlížeči. Dojde tím však k omezené funkčnosti webového portálu Poskytovatele.
  2. Webová stránka Poskytovatele užívají aplikaci Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google. Tento program slouží k monitorování a vytváření statistiky návštěvnosti webových stránek Poskytovatele. Google Analytics funguje na principu ukládání cookies. Pomocí cookies jsou ukládána data týkající se navštívení a užívání webové stránky (a to včetně IP adresy). Tyto data slouží ke zkvalitnění služeb Poskytovatele.
  3. Webová stránka dále používá software Google AdSense a Google AdExchange. Tento software slouží k využívání a poskytování reklamy založené na Google AdWords.
  4. Zálohování uživatelských údajů (např. přihlašovacího hesla) je nutné pro správné užívání webových stránek Poskytovatele. K uživatelským informacím patří i přístupové údaje (IP adresa, datum, čas, prohlížená stránka), které se ukládají, jakmile uživatel navštíví webový portál. Tato data zůstanou anonymní a vyhodnotí se čistě za účelem statistiky. Tato statistika slouží ke zkvalitnění služeb. Tato data nejsou předávána třetí straně za účelem komerčním či nekomerčním. Uživatelská data jsou zálohovány po dobu 12 měsíců.